Όραμά μας είναι το Αν­τρι­κό τμήμα της Ε.Σ. ΚΑΔΜΟΣ να απαρ­τί­ζε­ται αμιγώς από παιδιά των ακαδημιών μας, τα οποία, θα έχουν απο­κτή­σει αθλη­τι­κές-κοι­νω­νι­κές βά­σεις και δεξιότητες μέ­σα από τις Ακα­δη­μίες και όσα έχουν το ταλέντο να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για να μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν μία θέ­ση στο επαγ­γελ­μα­τι­κό στε­ρέ­ω­μα. Οι Παίδες και οι Έφηβοι που θα στελεχώσουν το Αντρικό τμήμα της Ε.Σ. ΚΑΔΜΟΣ είναι: